63 245 00 33 600 45 00 33 Pon - Pt 09:00 - 18:00 ul. Spółdzielców 46/6 p, 62-510 Konin
63 245 00 33 600 45 00 33 Pon - Pt 09:00 - 18:00 ul. Spółdzielców 46/6 p, 62-510 Konin

Polityka prywatności cookies

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

                       

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna City Dent lek. stom. Andrzej Gorbaczewski z siedzibą w Koninie ul. Spółdzielców 46/6p 62-510, NIP 9552038666 tel. 600450033

2) Dane osobowe co do zasady pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana, w szczególnych uzasadnionych sytuacjach dane mogą być pozyskiwane od osób bliskich, bezpośrednio w placówce lub poprzez nawiązanie kontaktu w innej formie.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie:

-wykonywania umowy o świadczenie usług medycznych – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu – podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Kategorie danych:

Dane identyfikacyjne / pacjenta / przedstawiciela ustawowego pacjenta / osób upoważnionych do dokumentacji medycznej / osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych / osoby opiekuna faktycznego pacjenta np. imię i nazwisko

Dane kontaktowe np.: numer telefony kontaktowego, adres e-mail

Dane dotyczące miejsca zamieszkania

Dane o stanie zdrowia

Cel: ustalenia, potwierdzenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych, diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

-wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych)  przez czas wykonania obowiązków prawnych oraz  przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane – podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Administrator chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich  W tym zakresie stosowane są organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oraz opracowane  wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą

 • podmioty, będące współadministratorami Państwa danych osobowych,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi „Polecenia zapłaty”,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe, pomoc rachunkową

 

Dokumentacja medyczna udostępniania jest tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. czas wykonywania umowy i świadczenia usług oraz okres wynikający z  przepisów prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia ( żądanie od ADO niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w  przypadkach określonych w art. 21 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADO. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Pliki cookies

 1. Nasz serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy IPS CITY DENT ANDRZEJ GORBACZEWSKI w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej znajdują się linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek